Lämna medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Lekebergs kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Förslaget behöver inte skrivas på något särskilt sätt, huvudsaken är att förslaget framgår tydligt. Medborgarförslaget får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot någon enskild eller personalärenden. Det får inte heller vara rasistiskt, diskriminerande, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning.

Om ett i huvudsak likadant förslag redan behandlats i kommunen de senaste två åren så tas förslaget inte upp till behandling. 

Tanken med medborgarförslag är att det ska röra sig om frågor där du inte kan få ett snabbt svar utan som kräver ett visst utredningsarbete. Oftast handlar det om en tjänst eller funktion som kommunen inte erbjuder idag. Medborgarförslag som kan få ett snabbt och enkelt svar är att betrakta som synpunkt och ska därför inte behandlas som ett medborgarförslag. Använd istället gärna e-tjänsten Lämna synpunkter.

Vad händer sedan?

Medborgarförslag måste ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast (3) tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträde för att det ska kunna anmälas på sammanträdet, i annat fall tas de upp vid nästkommande sammanträde. (Tidsfristen på tre veckor är till för att kommunfullmäktiges presidium ska hinna se inkomna medborgarförslag och förbereda dessa.)

Medborgarförslagen kommer att anmälas i kommunfullmäktige under en särskild punkt "Medborgarförslag", där fullmäktige ska ta ställning till vilken nämnd som ska besvara förslaget. Den som lagt förslaget har då möjlighet att vara med och själv presentera sitt förslag och kommunfullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor om medborgarförslaget till förslagsställaren. 

Medborgarförslaget ska besvaras senast inom ett år från det att förslaget väckts.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Folkbokförd i Lekebergs kommun
  • Inloggning via e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa